psychoterapie a poradenství
řešení osobních potíží
partnerská a manželská krize
pomoc při navazování vztahu
potíže na pracovišti - mobbing
skupiny osobního rozvoje
.
psychologická péče
supervize
management
tvorba týmu - teambuilding
garance a supervize projektů
syndrom vyhoření
komunikace
kurzy - školení - vdělávání
rodina a výchovné poradenství
rodinná terapie
peer - skupiny pro dospívající
.
řešení sporů - mediace


Partnerské a manželské krize

Nabízíme rychlé nalezení příčin a následnou aktuální pomoc určenou k odvrácení aktuální krizové situace, dále pak práci na odstranění příčin, aby se podobná krize již nemusela opakovat...

na počátku se vztah obvykle jeví jako krásný a bezproblémový, později ale každý prochází řadou citových ochladnutí, konfliktů či vážnějších krizí. Pokud partneři tyto krize nechají "samovolně odeznít", často se konflikt zakonzervuje, vztah se pomalu zhoršuje (včetně intimních aktivit) a dříve či později končí "zbytečným" rozchodem, nebo nevěrou.
Úplně každou krizi řešit nelze, většinu ale ano, pokud se partneři - nebo alespoň jeden z nich - včas rozhodnou vyhledat odborníka na problematiku partnerských či manželských vztahů.

Partnerům, kteří chtějí řešit vzniklé potíže aktivně, můžeme nabídnout tyto možnosti:

Poradenství formou osobní konzultace
• rychlé řešení aktuální situace či problému, obnovení komunikace
• nalezení optimálního postupu při řešení konfliktu
• pomoc při nalézání "skutečných" příčin krize
• doporučení způsobu komunikace, vedoucí ke zvládnutí krize a k návratu k partnerskému spolužití
• způsob dojednání osobní konzultace nebo partnerské terapie - viz kontakty-objednání v horním menu
• cena viz ceník v horním menu

Telefonické poradenství
• rychlé řešení aktuální situace či problému telefonicky
• jak správně v dané situaci, nebo při řešení problému postupovat
• pomoc při nalézání příčin konflitku či krize
• doporučení způsobu komunikace, vedoucímu ke zvládnutí krize a k obnovení vztahu
Postup telefonického poradenství - 1. zaplacení (viz ceník v horním menu) na účet s uvedením Vašeho jména a tel.čísla na účet 184587554/0300 , 2.jakmile dojde platba, dostanete tel. SMS na terapeuta, se kterým dohodnete termín telefonické konzultace.


PÁROVÁ TERAPIE:
• nalezení příčin a řešení konfliktu či krize
• jak v partnerské vztahu správně komunikovat
• utváření a udržování kvality a dynamiky vztahu
• nacházení společných motivů, zájmů a cílů - náhled a porozumění si navzájem
• utváření „partnerských dohod a pravidel“
• řešení případných potíží v sexuální oblasti
• nácvik řešení obtížných situací v partnerských vztazích
• nalézání společných postupů při výchově dětí
• řešení konfliktů vzniklých spolužitím dvou či tří generací
• pomoc rozvedeným partnerům s úpravou péče o děti
• a další

dále nabízíme

Kurz "PARTNERSKÁ KOMUNIKACE":
• role muže a ženy v partnerském vztahu - rozdíly pohlaví x emancipace
• jaké jsou a jak si poskytovat základní partnerské hodnoty
• podmínky dobrého partnerského vztahu, co musí tento vztah naplňovat
• jak v partnerské vztahu správně komunikovat
• jak řešit konfliktní situace
• jak čelit "partnerské kritice"
• jak se s partnerem dohodnout na zásadních věcech i na maličkostech
• jak komunikovat v oblasti sexu, jak řešit případná "ochladnutí"
• jak společně postupovat při výchově dětí

kontakt@psychoterapeut.cz


forem práce pro partnery v krizi je více (např. partnerská mediace), konkrétní způsob a postup si zvolíte při první návštěvě poradny.
--- kontakt ---Rodinná terapie

Pomoc rodinám s dětmi - terapie zaměřená na prevenci a řešení problémů
v oblasti výchovy

Rodinu je nutné vnímat jako celek, systém, jenž je tvořen všemi rodinnými příslušníky. Tedy v případě, že dítě začne selhávat a objeví se u něj sociálně patologické chování, je velmi důležité pracovat s celou rodinou, komplexně.

Cílem rodinné terapie je
- náprava vztahů rodičů s dětmi a pomoc při utváření dobrého výchovného prostředí
- nalézání odpovědí na otázky jako např.:
· jak porozumět dětem, co chtějí a co potřebují
· jaké volit výchovné prostředky
· školní úspěšnost a jak předcházet selhání dětí ve škole
· jak předcházet problémům s drogami, nebo jak je případně řešit
· a další…

Možnost zařazení do:

skupinové terapie rodičů a dětí
· osvědčená a účinná forma prevence selhávání dětí ve škole a v komunikaci s rodiči
· pochopení se vzájemně
· práce na rekonstrukci vztahů a vazeb
· utváření dohod mezi rodiči a dětmi
· a další …

--- kontakt ---Psychoterapie a poradenství

Psychoterapie a poradenství jsou možnosti, jak porozumět sám sobě a svému okolí, jak změnit chování, které přináší konflikty a trápení a nahradit je porozuměním, tolerancí, vzájemnou úctou k sobě i ke svým blízkým.

Důsledkem psychoterapeutické či poradenské práce bývá nejen nalezení sama sebe a porozumění nejbližším lidem, ale často i celková změna osobnosti, která se často projeví i jinde - v práci, ve vztahu s přáteli, v navazování nových vztahů, v komunikaci s neznámými lidmi atd...
Umožňuje být sám sebou - bez závislosti na okolnostech, podmínkách, kultuře, současné situaci ...

Je též osvědčenou formou pozitivního rozvoje osobnosti a prevencí proti sociálně patologickým vlivům - jako např. závislosti, sekty, manipulativní skupiny - party.

Nabízíme následující formy terapie:

Psychoterapie individuální
• Intenzivní: zaměřená na řešení konkrétní situace či problému ( řešení osobních potíží, pomoc v rozhodování)
• Systematická: komplexní, hlubinná
• Podpůrná: vede k důvěře ve vlastní síly a pomáhá ve zvládání situací a problémů, poskytuje porozumění, podporu a pomoc osobnosti takové, jaká je, bez snahy ji měnit
• Krizová: okamžitá pomoc v náročné životní situaci – možno i v místě bydliště

Párová terapie
Zaměřuje se nejčastěji na vztahové problémy partnerů, může být ale též řešením praktických otázek společného života či výchovy dětí (týká se nejen sexuálních partnerů, ale také lidí sdílejících dlouhodobě společnou domácnost či dlouhodobě spolupracujících)

Skupinová psychoterapie
Možnost zařazení do terapeutické skupiny lidí s obdobnými problémy.
Možnost zařazení do výcvikové skupiny - jejím cílem je:
- sebepoznání
- rozvoj osobnosti
- nalézání životního smyslu, životních cílů a rolí
- vyrovnání s minulými i současnými životními traumaty
- nalézání sebedůvěry
- osvojení si důležitých komunikačních dovedností (asertivita- sebeprosazení, navazování kvalitních přátelských a partnerských vztahů)
- kladné změny v prožívání a chování

Výhodou výcvikové skupiny (a i ostatních forem skupinové terapie) je její finanční nenáročnost, získávání zpětných vazeb nejen od terapeuta, ale i od ostatních členů skupiny.
Je nejosvědčenější formou výchovně preventivní práce u dospívající mládeže.

… a další formy a směry …


--- kontakt ---Skupiny osobního rozvoje

Nabízíme možnost osobního rozvoje formou skupinového setkávání, zařazení do terapeutické skupiny - jejím cílem je:
• sebepoznání
• rozvoj osobnosti
• nalézání životního smyslu, životních cílů a rolí
• vyrovnání s případnými minulými i současnými životními traumaty
• nalézání sebedůvěry
• získávání zpětné vazby - (pohled a názor ostatních)na chování a prožívání
• informace o tom, jak se s různými problémy vyrovnávají druzí
• osvojení si důležitých komunikačních dovedností (asertivita- sebeprosazení, navazování kvalitních přátelských a partnerských vztahů)
• kladné změny v prožívání a chování

Výhodou terapeutické skupiny je její finanční nenáročnost.


--- kontakt ---Řešení sporů - mediace

Mediace je velmi rychlý proces umožňující efektivní způsob mimosoudního řešení sporů
Prostředník – mediátor pomáhá stranám hledat řešení.
Většina sporů řešených mediací končí uzavřením oboustranně přijatelné dohody.

Mediací lze řešit např. tyto spory:

· sousedské
· mezi majiteli domů a nájemníky
· vzniklé mezi rodiči a dětmi
· manželské
· rozvodové
· na pracovišti
· etnické
· vznikající při jednání s úřady
· mezi zákazníkem a firmou
· mezi obchodními partnery

Výhody mediace:

· je důvěrná – neveřejná
· je rychlá a efektivní (doba trvání je nejčastěji 1 – 3 hodiny)
· předpokladem je vůle obou stran spor řešit
· výsledkem je dohoda přijatelná pro obě (případně všechny) zúčastněné strany
· je rychlá, bez dlouhých čekacích lhůt


--- kontakt ---


www.amcr.cz

Supervize

Supervize je zprostředkování nezatíženého náhledu na činnost, kterou člověk vykonává, s cílem vyvarovat se chyb, s cílem osobního a profesního růstu nebo s cílem potvrzení kvality této činnosti.

Supervizor je ten, kdo pomáhá zprostředkovat pohled "zhora", vede k cíli, poskytuje důvěru, bezpečí a respekt.

Základní atributy supervize:

· pomoc v činnosti – práci
· umožnění náhledu na práci
· osobní vztah
· dohoda o tom, co chce supervidovaný od supervize získat
· obsah supervize řídí supervidovaný, nikoli supervizor

Realizujeme tyto formy supervize:

· individuální (zaměřená např. na vztahy, pracovní přístupy, způsoby řešení konkrétních problémů)
· supervize managementu a stylu vedení
· koncepce
· týmová (přímo s týmem)
· supervize komunikačních a psychosociálních dovedností
· supervize projektů
· a další

--- kontakt ---Kurzy - školení - vzdělávání

Nabízíme vzdělávací a sebezkušenostní programy, kurzy a výcviky, které jsou nejčastěji realizovány ve skupinách složených z jednotlivých přihlášených zájemců. Mohou být ale uskutečněny i pro již existující spolupracující skupiny či týmy.
Kurzy jsou zpravidla připravovány pro 5 - 15 frekventantů, je však možné dohodnout i jiný počet, též lze dohodnout změnu skladby témat konkrétních kurzů – podle potřeb a zkušeností účastníků či organizace (např. tým, který byl již v minulostí školen v některých nabízených tématech, si může zvolit kurz, který bude složen pouze z těch částí - nabízených témat, která mu budou aktuálně ku prospěchu).
Témata každého kurzu jsou rozložena zpravidla do 2 dnů po 8 hodinách práce. Vše je vždy nutné projednat telefonicky nebo e-mailem na adrese: kontakt@psychoterapeut.cz

Nabízíme následující vzdělávací tématické okruhy a kurzy
- z vybraných témat vytváříme konkrétní programy

Vztah jako „základní kámen“ komunikace

Sebereflexe jako součást efektivní komunikace

Komunikační bariéry - jak jim předcházet nebo minimalizovat

Role – obsah a kompetence

Odlišení nárokových a nenárokových situací

Poskytování a příjem zpětné vazby

Asertivita – sebeprosazení

Zvládáni kritiky a agresivity

Komunikace s klienty

Řešení sporů a konfliktů - uzavírání dohod

Supervize a její využívání v pomáhajících profesích


Kurz „ZÁKLADY KOMUNIKACE“

- kurz vhodný pro všechny, kdo chtějí porozumět základním principům a pravidlům
komunikace, osvojit si techniky a postupy, které vedou k úspěchu při kontaktu s lidmi
- kurz je vhodný pro přihlášené jednotlivce i pro spolupracující skupiny či týmy

- základní styly komunikace
- verbální a neverbální komunikace
- vztah jako základní kámen komunikace
- aktivní naslouchání
- příjem a pojmenovávání v komunikaci
- ano x ne reakce
- negativního a pozitivní postoj
- zvyšování sebevědomí a kompetentnosti

Kurz „POKROČILÁ KOMUNIKACE“

- sebereflexe jako součást efektivní komunikace
- komunikační bariéry - jak jim předcházet nebo minimalizovat
- role, jejich obsah a kompetence
- odlišení nárokových a nenárokových situací
- poskytování a příjem zpětné vazby
- asertivita – sebeprosazení
- správné reakce na agresivitu a kritiku
- komunikace s klienty
- řešení sporů a konfliktů - uzavírání dohod
- techniky supervize a jejich využívání v praxi

Kurz "TÝMOVÁ SPLUPRÁCE"

Kurz "FORMÁLNÍ A NEFORMÁLNÍ ROLE V TÝMU"
- využití potenciálu členů týmu

Kurz "MEDIACE - řešení sporů"
- výcvik efektivního procesu, umožňujícího rychlý způsob mimosoudního řešení sporů, konflitků a utváření dohod (včetně běžných kontliků v rodině, na pracovišti nebo mezi různými zájmovými skupinami).

--- kontakt ---
Tvorba týmu - team building

Cílem je utváření a rozvoj kvality týmové práce, nastavení základních parametrů pro optimální pracovní výsledky.

Dílčí cíle :
- nalézání specifické role a pracovní náplně v týmu
- rozvoj kompetencí a „kompetentnosti“ členů týmu
- snižování napětí a orientace na obsah práce a „pohodu v týmu“
- zefektivnění práce

Tento přístup je specifický tím, že má vytvářet nekonformní, nezatížené vztahy v týmu a tím zajistit svobodný a tvořivý přístup k práci, proto je snahou lektorů postupovat co nejvíce tvořivě a flexibilně, ale zároveň „šetrně“ k lidem, kteří mají být úspěšně proškoleni v problematice, jak realizovat sami sebe v týmu a jak vnímat za sebe společné cíle, nejprve potřebují malou přípravu k osobní motivaci.

Před začátkem společné práce je vhodné realizovat:

- základní individuální supervizi práce, pojmenování elementárních potřeb a potencialit
- úvodní prezentaci (seminář) plánované práce pro tým (realizovanou lektory - např. v rámci porady)
- základní individuální setkání s jednotlivými účastníky
- prvotní společné setkání (co nejméně oficiálně), jako společnou poradu nad vizemi do budoucna a diskusně nad tématy vzešlými z individuální supervize (lépe mimo pracoviště)
- společné naplánování času, místa a pracovních témat

SEMINÁŘ 1: KOMUNIKACE A TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE

- komunikace obecně, prvky a styly komunikace – neefektivní x optimální
- co se při komunikaci děje, vědomě x nevědomě
- komunikační bariéry – zdroje nedorozumění, jak minimalizovat míru nedorozumění (např. při poradách, zadávání úkolů, sdělování informací)
- příjem (vnímání) a aktivní naslouchání
- role v týmu a jejich specifika, obsah rolí, odlišnosti symetrických a asymetrických rolí
- rozlišení situací nárokovosti x nenárokovosti, využití v pracovní i osobní komunikaci
- nalézání kompromisu
- vnímání společných cílů – potenciality, překážky, vztah k okolí
- asertivita – úrovně asertivity, kde a jak používat
- zvládání agrese a kritiky (oprávněné x neoprávněné, adekvátní x neadekvátní)
- oceňování – formy a cíle z hlediska vlivu na osobní a pracovní nasazení
- zpětná vazba – jak jí podávat a přijímat

SEMINÁŘ 2: OPTIMÁLNÍ KOMUNIKACE

- Autodiagnostika vlastního stylu komunikování.
- Optimální komunikace jako nejúčinnější cesta k individuálnímu a týmovému úspěchu, k sebeúctě a pocitu životní spokojenosti.
- Odmítnutí, schopnost říci „Ne“.
- Uzavírání kompromisních řešení.
- Věcné vyjádření kritiky – negativní zpětná vazba.
- Oceňování druhých – pozitivní zpětná vazba.
- Názory a postoje v komunikaci. Vyjadřování myšlenek.
- Emocionalita a komunikace: vyjadřování vlastních pocitů a emocí, akceptace citů druhých.
- Ventilace agresivity.
- Uvědomování si komunikačních vzorců na úrovni vnímání, myšlení, cítění a jednání. Individuální a interakční důsledky.
- Individuální a interakční hranice člověka a diskuse o nich.

--- kontakt ---Management

Řízení a komunikace

Program je vhodný pro vedoucí pracovníky různých úrovní, ale i pro zájemce, kteří se chtějí poučit o základních otázkách komunikace, jako mezilidského chování, kterým lze problémy řešit a zvládat, anebo také naopak komplikovat. Program může napomoci těm, kteří si chtějí osvojením některých důležitých sociálních dovedností zefektivnit vlastní řídící práci s lidmi a naučit se efektivněji přistupovat k různým typům mezilidských problémů a konfliktů.

Cíle programu:

- Umožnit účastníkům programu ujasnit si vlastní styl preferovaného řízení a vedení lidí, diskutovat jej s ostatními účastníky a optimalizovat jej.
- Poučit se o mezilidské komunikaci, uvědomit si vlastní preferovaný styl komunikování a optimalizovat jej.
- Poučit se o možných cestách optimalizace komunikování v problémových a konfliktních situacích, zlepšit své dovednosti řešení mezilidských problémů při řízení lidí.
- Zprostředkovat a prohloubit vhled do obtížných mezilidských situací a zlepšit jejich schopnost volit v nich optimální strategie rozhodování a jednání.
- Dosáhnout toho, aby se účastníci cítili lépe vybaveni pro řešení svízelných a konfliktních situací, aby se stali tvořivějšími a otevřenějšími novým myšlenkám, řešením i zážitkům.
- Nacvičovat dovednosti, potřebné pro profesionální manažerský i osobní mezilidský styk
- Ujasnit si vlastní preferovaný styl řízení a vedení lidí a optimalizovat jej.

Obsah programu:

- Vedení a řízení lidí, zaměření na výkon a na sociální, mezilidské aspekty v pracovním procesu.
- „Leadership a management“ – podstatné prvky a odlišnosti, potřeba vedení lidí a potřeba managementu.
- Styly vedení. Jejich vhodnost v kontextu, rysy přirozené autority.
- Participativní, facilitativní a situační vedení.
- Direktivní a podporující chování ve vedení lidí.
- Situační vedení, typy pracovníků a jejich rozvoj.
- Mezilidská komunikace jako základní proces skupinového chování.
- Komunikace vedoucího pracovníka a její možnosti v ovlivňování lidí.
- Základní axiomy komunikace.
- Dimenze komunikace: symetrie, racionalita, soutěživost, egocentričnost, reciprocita, osobní rozměr.
- Empatie a práce se vztahovým rámcem komunikace.
- Zpětná vazba a principy dvousměrné komunikace.
- Bariéry v komunikaci, bariéry protichůdných zájmů, potřeb a hodnot, bariéry protichůdného směřování týmu při absenci společné pracovní vize.
- Emocionalita a komunikace.
- Názory a postoje v komunikaci.
- Individuální a interakční hranice člověka a komunikace o nich.
- Zvládání problémových a konfliktních situací v symetrických a nesymetrických vztazích.
- Vedení lidí, zaměření na výkon a na sociální, mezilidské aspekty v pracovním procesu.
- Direktivní a podporující chování ve vedení lidí.
- Styly vedení. Jejich vhodnost v kontextu situace, rysy přirozené autority.
- Participativní, facilitativní a situační vedení.
- Situační vedení, některé typy pracovníků a jejich rozvoj.
- Přístupy k řešení pracovních a osobních problémů.
- Optimalizace procesu rozhodování, stanovování priorit.
- Metakomunikace, dvojná vazba, manipulování.

--- kontakt ---Řešení osobních potíží

Téměř každý člověk se v životě občas dostane do situace, kdy potřebuje pomoc odborníka, který pomůže najít řešení, způsob, jak se s danou situací vyrovnat nebo jak vidět vše z nadhledu a správně se rozhodnout.
U nás takovou pomoc najdete, formu společné práce dohodneme telefonicky, mailem, nebo při první konzultaci. Možnosti jsou následující:

Poradenství formou osobní konzultace
• nalezení příčin potíží
• jak správně v dané situaci, či při řešení problému postupovat
• nabídka podpůrných technik - jak problému předcházet nebo jej řešit
• způsob dojednání osobní konzultace: viz kontakty-objednání v horním menu
• cena viz ceník v horním menu

Telefonické poradenství
• nalezení příčin potíží telefonicky
• jak správně v dané situaci, či při řešení problému postupovat
Postup telefonického poradenství - 1. zaplacení (viz ceník v horním menu) na účet s uvedením Vašeho jména a tel.čísla na účet 184587554/0300 , 2.jakmile dojde platba, dostanete tel. SMS na terapeuta, se kterým dohodnete termín telefonické konzultace.

Individuální psychoterapie
• intenzivní práce tearapeuta a klienta zaměřená na řešení konkrétní situace či problému ( řešení osobních potíží, pomoc v rozhodování)
• Systematická: komplexní, hlubinná, zaměřená na poznání vnitřních motivů
• Podpůrná: vede k důvěře ve vlastní síly a pomáhá ve zvládání situací a problémů, poskytuje porozumění, podporu a pomoc osobnosti takové, jaká je, bez snahy ji měnit
• Krizová intervence -okamžitá pomoc v náročné životní situaci

Skupinová psychoterapie
• řešení osobních potíží za pomoci terapeutické skupiny
• získávání zpětné vazby - (pohled a názor ostatních)na chování a prožívání
• informace o tom, jak se s podobnými obtížemi vyrovnávají druzí
• rozvoj osobnosti, sebepoznání
• nalézání životního smyslu, životních cílů a rolí
• vyrovnání s minulými i současnými životními traumaty
• nalézání sebedůvěry
• osvojení si důležitých komunikačních dovedností (asertivita- sebeprosazení, navazování kvalitních přátelských a partnerských vztahů)
• kladné změny v prožívání a chování

Výhodou terapeutické skupiny je její finanční nenáročnost.

Terapeutická pomoc v krizové situaci
• základními rysy této pomoci jsou rychlost a cílená konkrétnost
• je určena tomu, kdo potřebuje okamžitou pomoc
• odborník zasáhne tím nejlepším způsobem, adekvátním dané situaci
• tuto pomoc lze využít 24 hodin denně

--- kontakt ---
PSYCHOLOGICKÁ, MANŽELSKÁ-PARTNERSKÁ a RODINNÁ PORADNA - nyní ve vedrech klimatizace. Termín návštěvy lze sjednat "ještě i na dnes". Tel: 222951111 nebo 608284555 pondělí - neděle. Rychlá diskrétní odborná pomoc, nejlevněji, od 350,-. V centru Prahy u Hlavního a Masarykova nádraží u metra B a C. Individuální, párové a manželské konzultace a terapie. Také dětský psycholog.

Termín návštěvy lze sjednat ihned (často i na tentýž den) na: 608284555 (ve dnech pracovních, o víkendu i ve svátek) - 7.00-23.45. Ve všední dny lze volat kromě mobilní i na pevnou linku: 222951111.

Adresa: U Bulhara 5, Praha 1 - tři minuty chůze od metra C - Hlavní Nádraží nebo od metra B - Nám.Republiky.
Základním pravidlem poradny je 100% respektování soukromí a důvěrnosti.
Bezproblémové parkování přímo před poradnou. Pěšky hned u Hl.nádraží či u metra C nebo B - viz "kontakt".
Telefonicky (mobil: 608284555 nebo pevná linka 222951111) můžete ihned dojednat termín osobní návštěvy terapeuta, nebo se na cokoli zeptat, upřesnit si, případně sjednat i celou konzultaci po telefonu (horní menu: "telefonická poradna"). Pro krátké dotazy je možné využít internetovou poradnu zdarma (více níže): poradna@psychoterapeut.cz

U nás najdete :
rychlé řešení partnerských a manželských krizí
Jak vrátit partnera do vztahu, jak obnovit původně fungující vztah. Profesionální pomoc při hledání příčin a řešení partnerských a manželských konfliktů. Pomoc při nevěře, při rozcházení či ztrátě partnera, rekonstrukce kvality vztahu. Odstranění neřešených chyb (např. v komunikaci), stereotypů či partnerských závislostí a utváření nových dohod a pravidel. Úspěch terapeutické intervence velmi závisí na její včasnosti, proto není dobré tuto pomoc odkládat. Možnost objednat se ke konzultaci či na terapii na tel: 608284555 - viz "kontakt a objednání" v horním menu. Více v levém menu.

diskrétní řešení osobních problémů a krizí
odborná pomoc psychoterapeuta či psychologa při řešení osobních, rodinných, pracovních problémů (též mobbing, bossing) a krizí, rozhodování, budování sebevědomí. Pomoc při prevenci závislostí. Možnost objednat se ke konzultaci či na terapii na tel: 608284555 nebo 222951111 - viz "kontakt a objednání" v horním menu. Více v levém menu.

děti a výchova
pomoc s výchovou, doporučení účinných výchovných metod a postupů, specifika péče o děti v krizi rodiny atd...

řešení sporů a konfliktů - mediace
mediace - utváření dohod mimosoudní cestou (dohody rodinné, partnerské, občanské, pracovní, firemní atd.)často i tam, kde se to zdá nemožné.

internetová poradna písemně - zdarma
možnost zeptat se odborníka zdarma - pomocí e-mailu. Snažíme se odpovídat ty dotazy, které je možné tímto způsobem řešit, případně ukázat, jak v konkrétní věci postupovat. Odpověď obdržíte, samozřejmě také zdarma, v co nejkratší době. Internetová poradna, stejně jako ostatní služby portálu, je zcela diskrétní-důvěrná!! Žádné dotazy se nezveřejňují. (Touto cestou je také možné objednat se k osobní návštěvě terapeuta - to ale bývá zdlouhavé - proto nejsnazší je dojednat konkrétní termín telefonicky na tel: 608284555). Kontakt na poradnu je: poradna@psychoterapeut.cz

terapeutické skupiny osobního rozvoje
pro všechny, kdo se chtějí orientovat sami v sobě, nalézt vnitřní motivy svého jednání, vyrovnat se se zážitky z minulosti, naučit se správně komunikovat…

supervize
zprostředkování nezaujatého pohledu na vaší práci a zvýšení její kvality, vyladění práce týmu, úprava vztahů, využití potenciálů

kurzy a školení
odborné výcviky - např. komunikace v osobním životě, v týmu, s klienty, teambuilding, management, utváření dohod - mediace atd...

- jednotlivé okruhy jsou detailně popsány v levém menu

--- kontakt ---


psychoterapeut.cz je:

určený všem, kdo se chtějí orientovat sami v sobě, vycházet s druhými lidmi nebo je kvalitně vést, dobře vychovávat své děti, nebo zrovna aktuálně potřebují odbornou pomoc pro sebe, nebo své blízké ...

pomoc v oblastech:
• psychoterapie - řešení potíží v osobním životě, párová, skupinová, rodinná
• psychologie - poradenství, diagnostika, posudky
• prevence závislostí
• supervize - případová, skupinová, managementu
• komunikace - efektivní jednání
• tvorba týmu - teambuilding, optimální spolupráce
• vzdělávací programy, kurzy a školení
• výchova - poradenství, programy pro dospívající, drogová prevence
• řešení sporů a krizí - mediace

Psychoterapeut.cz nabízí:

• komplexní psychoterapeutickou péči – individuální, párovou, partnerskou, rodinnou, skupinovou
• skupinové formy rozvoje osobnosti - terapeutické skupiny osobního rozvoje pro dospělé
• poradenství a pomoc v oboru prevence závislostí
• řešení sporů či konfliktů občanů i firem rychlou a účinnou mimosoudní cestou - mediací
• vzdělávací programy a kurzy pro jednotlivce, pracovní týmy, manažery
• supervizi individuální i týmovou, též supervizi managementu, koncepce či projektů
• programy zaměřené na potíže na pracovišti, prevenci a řešení syndromu vyhoření
• výchovné poradenství a vzdělávání rodičů individuálně i formou „skupin rodičů“
• práci s rodinami (rodinná terapie), včetně rodin s dětmi ohroženými drogou
• drogovou prevenci
• pravidelnou skupinovou práci s dospívajícími zaměřenou na utváření životních hodnot a životního stylu, nácvik komunikace, samostatné rozhodování, dosahování dobrých studijních výsledků, odpovědný výběr partnera
• internetovou poradnu (v menu nahoře) v oblasti psychoterapie, psychologie, léčby závislostí, výchovy, supervize a péče o tým, komunikace, vzdělávání a řešení sporů či konflitů (tato služba je zcela zdarma)

• služby podložené náležitými akademickými diplomy a akreditacemi odborných společností

--- kontakt ---


Garance a supervize projektů

Portál Psychoterapeut.cz nabízí zprostředkování kontaktu s odborníky z oblasti pomáhajících profesí (psychology, psychiatry, speciální pedagogy, terapeuty, akreditované supervizory, vedoucí pracovníky odborných pracovišť a další) pro odborné vedení, garance a supervize projektů.
Vždy samozřejmě s ohledem na zaměření projektu – dle dohody s realizátory konkrétního projektu.--- kontakt ---

Syndrom vyhoření

Realizujeme individuální i skupinové programy proti tomuto syndromu.

Co je to syndrom vyhoření:

• je to stav vyčerpání, citového stažení, ztráta důvěry v osobní výkonnost
• je to vyčerpání z kontaktu s okolím
• je to pocit vlastní neschopnosti, neschopnosti prožívat uspokojení a radost z práce
• je to stav osob, kteří pracují s lidmi, jako například lékaři, učitelé a další
• je to stav u lidí, kteří hledají smysl života především v práci (workoholici, perfekcionisté, pedanti, v situaci nutné kompenzace rodinných problémů apod.)

Jaké jsou symptomy:

• deprese a úzkosti
• poruchy paměti a soustředění se
• poruchy spánku
• únava a pokles výkonu
• tělesné potíže (trávící trakt, dýchací systém, sexualita, kardiovaskulární systém, ...)
• nespokojenost, dysforie, neschopnost uvolnit se
• tendence k návyku na psychoaktivní látky (alkohol, tabák, ....)
• snížení sebedůvěry a poruchy v interpersonálních vztazích

Ztráta profesionálního zájmu nebo osobního zaujetí u příslušníka některé z pomáhajících profesí. Nejčastěji se spojuje se ztrátou činorodosti a smyslu práce, projevuje se pocity zklamání, hořkosti při hodnocení minulosti, postižený ztrácí zájem o svou práci, spokojuje se s každodenním stereotypem a rutinou, nevidí důvod pro další sebevzdělávání a osobní růst, snaží se pouze přežít a nemít problémy. Ve vývoji lze definovat několik stadií:
1. člověk by chtěl pracovat co nejlépe, touží po úspěchu, ale ten nepřichází
2. nic nestíhá, je stále v časové nouzi, jeho práce začíná ztrácet systém
3. výskyt běžných symptomů neurózy, provázený pocitem, že něco musí pořád dělat, výsledkem je chaos¨
4. pocit „musím“ se ztrácí a obrací ve vzdor: „nemusím nic.“ Nakonec kolegové obtěžují už jen svou přítomností, pryč jsou zbytky zájmu, nadšení, zůstala jen únava a zklamání.

Obranou proti vyhoření je:

- psychoterapeutická péče - nalezení a řešení příčin příznaků, rozvoj obranných mechanizmů
- supervize - nejúčinnější prostředek řešení a prevence syndromu vyhoření
- duševní hygiena a relaxace

Kontakt na poradnu:
--- kontakt ---


Komunikace

Cílem tohoto portálu je nabídnout možnost rozvoje osobnosti každému, kdo pociťuje nějaký nedostatek, nebo potřebu něco vylepšit, a to v první řadě na poli komunikace.
Rozvinuté komunikační dovednosti znamenají úspěch při navazování a udržování dobrých vztahů, při studiu na školách, při podnikání, vedení lidí, pro umění zapůsobit na ostatní. Dobré zvládání komunikace je nejdůležitějším faktorem v osobním, společenském i pracovním životě.

Nabízíme nejrůznější varianty rozvoje komunikačních dovedností
- individuální konzultace či supervize Vaší komunikace
- skupinový nácvik – kurzy (viz kurzy a výcviky, vzdělávací programy)
- přednášky

Komunikace je:
- spojení - být ve spojení, přenos, sdělování, výměna informací,
dorozumívání se mezi jednotlivci, nebo v rámci skupin
- pozorovatelná manifestace lidských vztahů a společnost síť těchto vztahů
- vztah (základní fenomén – stavební kámen kvality dorozumění)
- dobrá i špatná (-:

Prvky - témata, které dobrou komunikaci vytvářejí:

- sebereflexe (sebepojetí, sebeuvědomění, já v komunikaci atd.)
- vnímání druhých (co vnímáme,bariéry vnímání – předsudky
- mezilidské vztahy (význam vztahu pro komunikaci, utváření vztahu)
- naslouchání (proces naslouchání,aktivní a efektivní nasl.)
- verbální sdělení (charakter –abstrakce, přímost; obsah řeči atd.)
- neverbální sdělení (mimika, dotyky, modulace hlasu, mlčení, atd.)
- základní styly komunikace (agresivní, manipulativní, optimální)
- konverzace (efektivní konverzace, „ano“ a „ne“ reakce, atd.)
- pozitivní a negativní postoj (pozitivní přeformulovávání sdělení atd.)
- příjem a pojmenovávání („naladění dobrého spojení“)
- zvládání konfliktů a sporů
- zaujímání rolí (jakou roli nejčastěji zaujímám, je mi připisována atd.)

--- kontakt ---Komunikace

Cílem tohoto portálu je nabídnout možnost rozvoje osobnosti každému, kdo pociťuje nějaký nedostatek, nebo potřebu něco vylepšit, a to v první řadě na poli komunikace.
Rozvinuté komunikační dovednosti znamenají úspěch při navazování a udržování dobrých vztahů, při studiu na školách, při podnikání, vedení lidí, pro umění zapůsobit na ostatní. Dobré zvládání komunikace je nejdůležitějším faktorem v osobním, společenském i pracovním životě.

Nabízíme nejrůznější varianty rozvoje komunikačních dovedností
- individuální konzultace či supervize Vaší komunikace
- skupinový nácvik – kurzy (viz kurzy a výcviky, vzdělávací programy)
- přednášky

Komunikace je:
- spojení - být ve spojení, přenos, sdělování, výměna informací,
dorozumívání se mezi jednotlivci, nebo v rámci skupin
- pozorovatelná manifestace lidských vztahů a společnost síť těchto vztahů
- vztah (základní fenomén – stavební kámen kvality dorozumění)
- dobrá i špatná (-:

Prvky - témata, které dobrou komunikaci vytvářejí:

- sebereflexe (sebepojetí, sebeuvědomění, já v komunikaci atd.)
- vnímání druhých (co vnímáme,bariéry vnímání – předsudky
- mezilidské vztahy (význam vztahu pro komunikaci, utváření vztahu)
- naslouchání (proces naslouchání,aktivní a efektivní nasl.)
- verbální sdělení (charakter –abstrakce, přímost; obsah řeči atd.)
- neverbální sdělení (mimika, dotyky, modulace hlasu, mlčení, atd.)
- základní styly komunikace (agresivní, manipulativní, optimální)
- konverzace (efektivní konverzace, „ano“ a „ne“ reakce, atd.)
- pozitivní a negativní postoj (pozitivní přeformulovávání sdělení atd.)
- příjem a pojmenovávání („naladění dobrého spojení“)
- zvládání konfliktů a sporů
- zaujímání rolí (jakou roli nejčastěji zaujímám, je mi připisována atd.)

--- kontakt ---Drogová proglematika

Tým odborníků, sdružených v portálu psychoterapeut.cz, nabízí několik forem pomoci lidem (dospělým i dětem), kteří jsou ohroženi drogou, nebo již drogu užívají.
Současně jde též o příležitost pro všechny rodinné příslušníky, kteří chtějí při pomoci spolupracovat.

Základní postup a formy pomoci:

- individuální sezení – zmapování míry užívání drogy a dalších
souvislostí
- rozbor situace se zainteresovanými blízkými lidmi
- jak poznat počínající potíže, jak detekovat přítomnost drog
- informace o působení drog, jejich vliv na psychiku a chování
- jak reagovat a jak postupovat v konkrétních situacích
- hledání a případně odstraňování kořenů závislosti – co se stalo, že někdo sáhl k droze ?
- rozbor rodinných stereotypů a práce na „doplnění“ toho, co dotyčný potřebuje
- nalézání účinných kroků a možností, vedoucích ke změně
- hledání náhradních zdrojů budování integrity osobnosti (jak nahradit
drogu pozitivními aktivitami), nabídka možností náplně volného času,
volnočasových aktivit
- motivování k společensky uznávaným formám trávení volného času
- eventuální zařazení do skupinových forem práce – terapeutické skupiny pro
dospívající, nebo skupinové formy rodinné terapie

Cíle práce s lidmi (dětmi i dospělými) ohroženými drogou:

- motivovat ke změně v chování a jednání
- dosáhnout vybudování potřebného vhledu do aktuální situace
(základní předpoklad pro pochopení životních postojů)
- iniciovat úpravu/změnu vztahů a komunikace s ostatními, případně i mezi členy rodiny
- dosáhnout změny nesprávných vzorců chování vedoucích k závislosti na
návykových látkách ve směru adekvátní sociální adaptace
- odstranit negativní návyky přímým nácvikem nebo řešením interpersonálních
či intrapersonálních konfliktů, které je mohly vyvolat
- podpořit rozvoj osobnosti jedince ve smyslu rozvinutí vnitřního potenciálu,
podpořit formování pozitivní či prosociální hodnotové orientace, hledat a
vytvářet perspektivy.

--- kontakt ---Peer program - skupiny pro dospívající

Pro dospívající a právě zletilé nabízíme zařazení do vrstevnických skupin rozvoje osobnosti a komunikačních dovedností.

Jejím cílem je:

- sebepoznání
- prevence sociálně patologických jevů – drogy, závislosti, party, sekty
- budování a možnost porovnání základních komunikačních dovedností
- nácvik důležitých komunikačních technik – sebeprosazení, navazování
kvalitních přátelských a partnerských vztahů a další…
- porovnávání „životních hodnot“ s vrstevníky
- rozvoj osobnosti
- nalézání životního smyslu, životních cílů a rolí
- vyrovnání s minulými i současnými životními těžkostmi
- nalézání sebedůvěry
- kladné změny v prožívání a chování

Výhodou skupin pro dospívající je:

- její malá finanční náročnost
- získávání zpětných vazeb nejen od terapeuta, ale i od ostatních členů skupiny


--- kontakt ---Rodina a výchovné poradenství

Jednou z hlavních součástí portálu psychoterapeut.cz je místo pro rodiče a jejich děti, se kterými není vždy snadné vyjít po dobrém ani po zlém.

Výchovné poradenství formou osobní konzultace či terapie:
- cílem je obnovení dobrého výchovného působení
- vytvoření „rodičovské sebejistoty“ a pocitu výchovné kompetence
- schopnost rodiče nalézat a umět používat vhodné výchovné prostředky
- způsob dojednání osobní konzultace: viz kontakty-objednání v horním menu

Výchovné poradenství formou telefonické konzultace:
- poradenství "po telefonu" - se stejnými cíly, jako je poradenství formou osobních návštěv
- pro efektivitu je však méně výhodné, protože odpodá přímý kontakt terapeuta s rodiči a dětmi, což může být na škodu
Postup telefonického poradenství - 1. zaplacení (viz ceník v horním menu) na účet s uvedením Vašeho jména a tel.čísla na účet 184587554/0300 , 2.jakmile dojde platba, dostanete tel. SMS na terapeuta, se kterým dohodnete termín telefonické konzultace.

Je možné využít i dalších forem práce:
- poradenství přímo v rodině
- videotrénink interakcí – nejúčinnější metoda nácviku výchovy a
ostatních komunikačních dovedností - přímý a konkrétní nácvik výchovných
postupů v přirozeném prostředí dítěte.
- zařazení do rodinné terapie či do „skupin rodičů“
- dotazy odborníkům sdružených při portálu psychoterapeut.cz - viz poradna v horním menu (zde je třeba počítat s tím, že každý výchovný problém nelze vyřešit prostou odpovědí na otázku, některé výchovné dovednosti je třeba nacvičit - „prožít na vlastní kůži“)

--- kontakt ---Kontakty a objednání

adresa a telefon pro objednání:
U Bulhara 5, Praha 1, volejte kdykoli: 608284555
200m od Hlavního nádraží a Nádraží Masarykova, tedy cca 2 minuty pěšky od metra "C" Hlavní nádraží a "B" Náměstí Republiky.
Jak pěšky z Hlavního nádraží - metra C ?
Jakmile vystoupíte z areálu nádraží, před Vámi je park, dáte se doprava a jdete stále rovně směrem k zastávce tramvaje, od ní pak doprava kolem domu až k č.5, zvoníte na konkrétního terapeuta, když se nedozvoníte, tak na zvonek "Psychoterapeut.cz",poradna je ve zvýšeném přízemí, tedy jedny krátké schody nahoru, pak stále rovně až k nám. Zde opět zvoňte na terapeuta, ten Vám otevře, usadí, uvaří kávu...

Jak pěšky z Masarykova nádraží - metra B (Náměstí republiky)?
Ulicí Hybernská se dáte (doleva) směrem ke křizovatce Bulhar - směr Žižkov, půjdete po pravé straně ulice Hybernská stále rovně, minete ulici Opletalova a další doprava už je U Bulhara, dojdete k číslu 5, zvoníte na nás...
Bezproblémové je také parkování buď přímo u vchodu - pokud jsou volná místa "mimo modrou zónu", nebo na rozlehlém placeném parkovišti pod Hlavním nádraží, kde lze snadno parkovat jak ve všední dny, tak o víkendu.


Zde můžete telefonicky dojednat termín návštěvy terapeuta - objednání je možné často i na tentýž den, nebo na den následující. Můžete se se na cokoli zeptat, upřesnit si, poradit se:

mobilní telefon kdykoli:
608284555 - non stop
(pondělí - neděle 7.00 - 23.30, i o prázdninách či ve svátek)
- pokud se nedovoláte okamžitě, zkuste to za chvilku, tato linka je Vám stále k dispozici

pevná linka pouze ve všední dny 8.00-18.00:
222951111
možno volat pondělí - pátek 8.00 - 22.00, včetně prázdnin či svátků,
může se stát, že se nedovoláte z důvodu zaneprázdnění všech terapeutů - pak prosím volejte výše uvedený mobil: 608 284 555 , který je k dispozici non stop.
-je možné objednat se i e-mailem - to ale objednání často významně prodlužuje:

e-mail:
kontakt@psychoterapeut.cz

e-mail internetové poradny:
poradna@psychoterapeut.cz


webové stránky:
www.psychoterapeut.cz

bankovní spojení:
ČSOB, číslo konta: 184587554 / 0300


Pomoc terapeuta při seznamování

Individuální terapie zaměřená na komunikaci při seznamování
– pro ty, kdož se chtějí zorientovat sami v sobě s ohledem na to, jak komunikují při nalézání přátel či partnera
- nalézání a odstraňování nevhodných stereotypů chování, které při vytvřátení vztahů brání
- získávání a rozvíjení návyků partnerského chování
- učení se způsobům - technik - jak se bránit úzkostem a blokům při seznamování

- k individuální terapii je možné objednat se na tel: 608284555 nebo mailem na kontakt@psychoterapeut.cz

Skupinová terapie zaměřená na komunikaci při seznamování
- pro ty, kteří chtějí při terapii využívat zpětné vazby členů skupiny - postup je více dynamický, členové si mohou ihned ověřit, jak jejich komunikace působí na ostatní - potenciální portnery

- nová skupina se otevírá vždy při dostatečném počtu zájemců - cca 1x do měsíce
- ke skupinové terapii je možné objednat se mailem na kontakt@psychoterapeut.cz


--- kontakt ---


Internetová poradna

Internetová poradna odborného sdružení Psychoterapeut.cz je zde pro nasměrování či pomoc těm, kteří si nevědí rady, jak postupovat v závažných osobních, rodinných, partnerských, pracovních či jiných potížích. Touto cestou je možné se i přímo osobně objednat k odborníkovi na danou problematiku.

V případě, že konkrétní situaci není vhodné řešit jednoduchou radou mailem, doporučíme, co je možné ještě zkusit, jaké udělat kroky, aby se daný problém začal řešit, nebo na koho či na jakou instituci se obrátit.

- veškeré informace jsou samozřejmě zcela diskrétní, v žádném případě nezveřejňované
- odpověď Vám pošleme zpět na e-mail, ze kterého odešlete otázku
- ne na všechny dotazy je možné odpovědět (např. velice rozsáhlé, nebo týkající se jiné odbornosti, než které náš portál zahrnuje - např. dotazy právní povahy)

Můžete se zde také objednat k osobní konzultaci - písemně nebo na tel: 608284555 - kdykoli 7.00 - 23.00 nebo 222951111 po - pá 8 - 22.00.

svoji otázku na internetovou poradnu můžete napsat sem:

poradna@psychoterapeut.cz
Telefonická poradna nebo písemně

Telefonické (či písemné) poradenství je podpůrnou formou řešení potíží v situaci, kdy není možné konzultovat s odborníkem osobně.
Telefonicky můžeme pomoci při:

• nalezání příčin potíží
• hledání odpovědi, jak správně v dané situaci, či při řešení problému postupovat

Postup vyžádání telefonického poradenství:
1. zaplacení částky 950,- Kč s uvedením Vašeho jména a tel.čísla na účet 184587554/0300
2.jakmile dojde platba, dostanete tel. na terapeuta, se kterým dohodnete konkrétní termín telefonické konzultace.


Pro urychlení můžete informaci o platbě zaslat sem: poradna@psychoterapeut.cz

nebo sem:

--- kontakt ---Potřebujete-li více informací, volejte tel: 608284555

Ceník a všeobecné podmínky

základní orientační informace - telefonicky či e-mailem
zdarma

základní konzultace
od 350,- Kč

osobní, partnerská či rodinná konzultace a terapie
45 min.: 450 - 650,- Kč

párová terapie
45 min.: 750,- Kč

skupiny osobního rozvoje
550 ,- Kč (obvyklá délka jedné skupiny je 1,5 hod.)

supervize
individuální 750,- Kč/ 45 min (dle dojednání)
skupinová 1000 - 1500,- Kč / 45 min (dle dojednání)

kurzy a školení
- dle typu, délky školení atd... podle dojednání

řešení konfliktů a sporů - mediace
1500,-/45 min případně dle dojednání

telefonické poradenství a poradenství mailem (osobní, partnerské, rodinné)
950,- Kč /do 45 min

nadstandardní časy konzultací a poradenství nebo o víkendech a svátcích
950,- Kč /45 min.


- délka terapeutické či poradenské konzultace (sezení) bývá nejčastěji 45 - 90 minut
- objednat poradenskou konzultaci, terapii, nebo jinou službu z nabídky je možné telefonicky nebo e-mailem (viz kontakty v horním menu), a to kdykoli (pondělí - neděle 7.00 - 23.30, víkendy i svátky)
- odvolat poradenské či terapeutické sezení lze kdykoli, ale nejpozději 1 den (24 hod) před započetím objednané konzultace, jinak žádáme o uhrazení objednaného termínu:

bankovní spojení:
ČSOB, číslo konta: 184587554 / 0300

--- kontakt ---RECENZE poradny Psychoterapeut.cz

Vaše recenze či hodnocení naší práce můžete psát na: poradna@psychoterapeut.cz

Jak poradnu hodnotí lidé na internetu - Najisto.cz:

https://najisto.centrum.cz/2010558/mgr-david-dolezal/hodnoceni/

Salma.rio 28.11.2018
S manželem jsme v září navštívili pana Doležala kvůli jednomu problému, jenž se mezi námi táhl už delší dobu,a musíme říct,že jsme byli velmi spokojeni. Pan Doležal je velmi profesionální a zároveň okouzlí svým lidským přístupem. Pomohl nám se na daný problém podívat z jiné stránky, nasměrovat nás tím správným směrem,pomohl nám uvědomit si,co vůbec za problémem vezi. A přišli jsme na to,že se jedná pouze o jeden z druhů komunikačních dovednosti, kterému​ se lze naučit,což nás velice potěšilo. Kromě této ,, chybičky" máme hodně láskyplný a zamilovaný vztah,čili jsme moc rádi,že ho ještě postupně vysperkujeme k úplné dokonalosti. Pana doktora moc doporučujeme, určitě se neváhejte na něho obrátit.

2018
“Díky profesionálnímu přístupu pana Doležala už nežijeme jen vede sebe, ale spolu. Nebylo to hned, ale stálo to zato. Dík.”
Dávám ***** - Olda Paces

“Už na první schůzce, víte o sobě víc, než jste sami o sobě věděli. Pak se hned vše lépe zvládá. Moc děkuji”
Dávám ***** - sekorovaing

Dita,7.2.2018
"Moc ráda bych poděkovala panu Doležalovi za okamžitý, velmi vstřícný a otevřený přístup k řešení rodinné situace. Když vaše dítě začne krást a brát drogy, nevíte na koho se obrátit, máte pocit totálního selhání, probdíte a probrečíte noci, .. nečekejte na zázrak. Pan Doležal nám poskytl okamžitou pomoc. Situaci s námi řešil v přátelských a konstruktivních rozhovorech, vyvedl nás z bludného kruhu. Ještě máme co na práci, ale jsme na dobré cestě. Moc děkujeme. " Dita

petrvocel 5.1.2017. Dávám *****
“O vánocích jsem vyhledal p. Doležala, byl ochotný a v sobotu přijel do ordinace, aby mi pomohl. Vysvětlil mi, že žena nemusí mít milence, a příčinou je mé chování. Řekl, co nesmím a co mám dělat. Vyzval mne, abych přivedl i svou ženu, tak bude možno něco řešit. Přivedl jsem ji a ukázalo se, že měl dobrý odhad. Oba jsme zlepšili chování a má to výsledky. Proto, jste-li ve stejné situaci, neváhejte a kontaktujte profesionála. A já musím říci, že p. Doležal je ochotný odborník a mně opravdu pomohl.”
***** petrvocel

Jitka Dvouletá (Mikulcová) 16. listopadu 2016. Dávám ***** :
“Jsem velice spokojená s konzultacemi s panem Doležalem, díky němu dojdu k většímu pochopení nefunkčnosti mých dosavadních vztahů a pochopení sama sebe. Učí mě otevřené komunikaci, díky které lépe sděluji druhým, co potřebuji a cítím a předcházím tak nedorozumění ve vztazích. Otevírá mi oči a ukazuje, jak má vypadat správný partnerský vztah, a jak k němu dojít pomocí lepší komunikace a jak si lépe určit vlastní hranice ve vztahu. Odcházím vždy uvolněná a s větším pochopením mé dosavadní situace.”
***** Jitka

b mastrlova 20. května 2015. Dávám *****
Poradna Psychoterapeut.cz:
“Děkuji, Mgr. David Doležal, poradna Psychoterapeut.cz”
***** bára

jakmark 10. dubna 2015. Dávám *****
“Naše manželství bylo v troskách,chtěla jsem to vzdát,pak nás napadla poslední naděje,navštívit pana Doležala a požádat o pomoc.Není to jedna nebo dvě návštěvy,ale docházení po několik měsíců,je potřeba vytrvalost a hlavně chtít.Ale výsledek určitě stojí za to.Pan Doležal nás naučil opět spolu komunikovat,řešit různé rodinné problémy,konflikty s dětmi,ukázal nám cestu,jak si svůj obraz rodinného štěstí domalovávat a neumazávat.Sezení byla velmi příjemná a uvolněná.Velká spokojenost,děkujeme moc.”
***** jakmark

schmalzmartin 18. února 2015. Dávám *****
“Přestože jsem velmi skepticky,musím pana mgr.Doležala velmi pochválit za neskutečně profesionálni a lidský přístup.Neuvěřitelně mi psychicky pomohl v mé tíživé situaci.Chtěl bych mu tímto moc poděkovat za rychlou a citlivou pomoc.Mohu všem vřele doporučit.”
***** schmalzmartin

Jak nás lidé hodnotí na Firmy.cz
https://www.firmy.cz/detail/13146857-poradna-psychoterapeut-cz-praha-cast-obce-nove-mesto.html

Dávám ***** fanda.karel, 29.11. 2018
“Poděkování panu Mgr. Davidu Doležalovi. Dnes jsme měli s exmanželkou mediaci u pana Mgr. Doležala kvůli střídavé péči o děti, pan magistr byl během mediace neutrální a férový. V klidu a bez emocí jsme probrali jednotlivé možnosti a dospěli jsme s exmanželkou k východisku ze vzniklé situace. Vypadá to, že je vše na dobré cestě. Ještě jednou moc děkuji. Ing. František Karel”

Lenka B 78: 22.6. 2018 Dávám *****
“Pana Mgr. Doležala mohu pro párovou terapii jen doporučit. Pod jeho vedením se povedlo zachránit a v mnohém vylepšit vztah, který se nám v podstatě rozpadl po 7 letech. Jeho terapie opravdu funguje. Rozhodně to stojí za zkoušku.”

Akustikald: 14.6. 2018 Dávám *****

Jak na Google:

Petr Vocel 5.1.2017 Dávám *****
Jsem s manželkou již dlouho, něco přes dvacet let, a přesto že je mezi námi poměrně velký věkový rozdíl, byla dlouho dobu mezi námi velice dobrá shoda. Máme spolu dnes dceru, které je nyní již 17 let. Ale poslední asi rok a půl jsme přestali asi mezi sebou správně komunikovat a vztah se začal kazit a samozřejmě se to odrazilo na soužití v intimní oblasti. Tak jak se prodlužovali přestávky mezi intimními chvilkami, tak stoupalo napětí a klesala ochota pro vzájemné pochopení a toleranci. Až letos o vánocích napětí u mne dosáhlo vrcholu a posilněn znalostmi a informacemi z internetu, kde se píše, že 80 rozvodů je proto, že manželka si najde milence, jsem byl na pokraji zhroucení, neboť jsem měl strach, že se to stane. V tomto stavu jsem vyhledal pana Doležala, který byl velice ochotný a i v sobotu o vánocích přijel do své ordinace, aby mi pomohl. Vysvětlil mi, že i když to vypadá, jako kdyby to bylo pravda a žena měla milence, tak tomu vůbec nemusí být, a příčinou může být i můj přístup ke každodenní vzájemné komunikaci a chování. Vysvětlil mi, co nesmím dělat, abych nezvyšoval napětí a nevytvářel další inicializační body a třecí plochy, ale naopak, co bych měl dělat, aby se styčné plochy problémů minimalizovaly. A vyzval mne, zda bych nepřivedl i svou manželku, že jedině tak bude možno proniknout k opravdové podstatě našeho problému. Na druhé sezení jsem přivedl i svou ženu a ukázalo se, že měl správný odhad. Oba dva jsme se začali snažit zlepšit své chování a bylo vidět, že to začíná mít své výsledky. Uvědomili jsme si, kde jsme toho druhého přimáčkli ke zdi a začali jsme se takovým situacím vyhýbat. Protože jsme oba navzájem toho druhého ve skutečnosti milovali a náš vztah nebyl ještě v takových troskách, hojení začalo probíhat poměrně rychle. Ne ještě nejsme zcela zhojeni, ale myslím, že jsme již oba přesvědčeni, že se to povede. Proto jestli mohu poradit, pokud jste také v podobné situaci, tak neváhejte a kontaktujte profesionála, dřív než vám vaše krásné vztahy vyhynout tak, že již nebude co obnovit. A já musím říci, že p. Doležal je ochotný odborník a mne opravdu hodně moc pomohl v kritické chvíli.
***** Petr Vocel

Magda 2.2.2016. Dávám *****
S prací pana magistra jsme maximálně spokojení. Mám možnost srovnání (v minulosti jsme s manželem chodili i jinam) - Mgr. Doležal se ani jedné straně nesnaží "mazat med kolem huby", jedná férově, konzistentně. Opakovaně nám pomohl vyřešit situaci, která se zdálo, že ani řešení nemá :) Troufnu si říct, že hlavně díky němu se naše manželství přestalo řítit do záhuby a pracuje s námi dále na jeho vylepšování...
***** Magda

Jitka Dvouletá (Mikulcová):
“Jsem velice spokojená ..."
Dávám ***** 16. listopadu 2016

Jak lidé hodnotí poradnu přímo na našem webu:

otmar202,56 let, 12.7. 2016 uděluji *****
Poprvé mám dojem, že nám někdo pomohl. Několikrát jsme se skoro rozvedli. Naše krize už trvá několik let, snažíme se o změnu, ale nikdy jsme nenašli odpověď, co je vlastně skutečnou příčinou. Od té doby, co docházíme do Vaší poradny, jako bychom se znovu poznávali, těžko popsat. Jednoduše - znovu žijeme nejen jako rodiče, ale dalo by se říci, že jako milenci. Děkujeme.

horylesy-42, 28.3.2016: uděluji *****
Dobrý den, děkujeme za Vaší práci a taky rychlost, kdy jsme se mohli objednat na druhý den a vyříkat si před "nestrannou osobou" - evidentně velice zkušenou, protože se nám oběma ulevilo a mluvili jsme spolu tak, jako už roky ne. Kromě vyřešené rodinné krize manžel již měsíc nepije, snad ani nehraje a je víc doma. Nečekali jsme že pomůže jen několik návštěv u vás.

kubesvit 32, 25.4. 2016 uděluji *****
Děkuji, málem jsem nevěřil, že ještě můžu udělat něco, aby se přítelkyně vrátila. Rádi u vás budeme pokračovat v práci na komunikaci.

anonym40, 01.03.2017
Dostal jsem odpověď, kterou jsem hledal. Nebylo by správné a možná i nespravedlivé vinit ze situace člověka, který právě teď nemá potřebnou sílu, s ohledem na své povinnosti, mi pomoci. Věřím, že čas ukáže sám správné řešení. Ještě jednou moc Vám děkuji za Vaší diskrétní neocenitelnou pomoc a pochopení. Byl jsem naopak mile překvapen z Vašeho přístupu, kterého si velice vážím.

v pohodě


Fotogalerie

- ilustrační fotogalerie je tu místo emocí – citů, které jdou jen těžko sdělit psaným slovem. Jejím smyslem není pouze přiblížit nebo dokreslit danou problematiku, ale spíše pobavit, odlehčit. Fotky jsou členěny do kategorií podle toho, kam byly dle nálady zařazeny, mohou ale klidně být jindy vloženy do jiné, takže zde není vůbec nic jisté… tak jako je to i u našich emocí
- máte-li nějaká fota, která se hodí do některé z uvedených katergorií (možno založit i novou) pošlete je sem: foto@psychoterapeut.cz

FOTKATEGORIE
Kurzy

Nabízíme individuální i skupinové vzdělávací a sebezkušenostní programy, kurzy, které jsou realizovány samostatně jednotlivými zájemci, nebo ve skupinách složených z přihlášených zájemců, o skupinovou formu kurzu.
Přihlásit se jako potenciální zájemce (či např. sjednat kurz pro větší skupinu uchazečů o kurz) je možné telefonicky nebo e-mailem na adrese:
kontakt@psychoterapeut.cz


Všeobecně nejvíce vyhledávaným, hodnoceným, osobně i pracovně využitelným kurzem je:

Kurz "OSOBNÍHO ROZVOJE"

jehož přirozenými součástmi jsou:
Kurz „ZÁKLADY KOMUNIKACE“

- kurz vhodný pro všechny, kdo chtějí porozumět základním principům a pravidlům komunikace, osvojit si techniky a postupy, které vedou k úspěchu při kontaktu s lidmi
- kurz je vhodný pro přihlášené jednotlivce i pro spolupracující skupiny či týmy

obsahuje témata:

- základní styly komunikace
- verbální a neverbální komunikace
- vztah jako základní kámen komunikace
- aktivní naslouchání
- příjem a pojmenovávání v komunikaci
- ano x ne reakce
- negativní a pozitivní postoj
- zvyšování sebevědomí a kompetentnosti

Kurz „POKROČILÁ KOMUNIKACE“

- sebereflexe jako součást efektivní komunikace
- komunikační bariéry - jak jim předcházet nebo je minimalizovat
- role, jejich obsah a kompetence
- odlišení nárokových a nenárokových situací
- poskytování a příjem zpětné vazby
- asertivita – sebeprosazení
- správné reakce na agresivitu a kritiku
- řešení sporů a konfliktů - uzavírání dohod


Velmi užitečným kurzem pro každého, kdo chce mít dobrý partnerský vztah je:

Kurz "PARTNERSKÁ KOMUNIKACE":
• role muže a ženy v partnerském vztahu - rozdíly pohlaví x emancipace
• jaké jsou a jak si poskytovat základní partnerské hodnoty
• podmínky dobrého partnerského vztahu, co musí tento vztah naplňovat
• jak v partnerské vztahu správně komunikovat
• jak řešit konfliktní situace
• jak čelit "partnerské kritice"
• jak se s partnerem dohodnout na zásadních věcech i na maličkostech
• jak komunikovat v oblasti sexu, jak řešit případná "ochladnutí"
• jak společně postupovat při výchově dětí
• praktické využití transakční analýzy

kontakt@psychoterapeut.cz


Kurz "MEDIACE - řešení sporů"

- výcvik efektivního procesu, umožňujícího rychlý způsob mimosoudního řešení sporů, konflitků a utváření dohod (včetně běžných kontliků v rodině, na pracovišti nebo mezi různými zájmovými skupinami).

Kurz "PRACOVNÍ KOMUNIKACE":

- optimální a efektivní komunikace s klienty
- techniky supervize a kaučingu a jejich využívání v organizaci

Kurz "TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE"

Kurz "FORMÁLNÍ A NEFORMÁLNÍ ROLE V TÝMU"
- využití potenciálu členů týmu


--- kontakt ---letiště


brejle


problém


dirigent


cesta ven


alter ego


v ulitě


1


2


3


1


2


1


v nebi


1


superstar


narozeniny


bezdůvodně


nostra


1


4


mraky


1


kurník


z vítězství


na stopě


skála


1


ze tmy


čert


ze života


uražená


2


komunita I


jedličkovská


potichu


energie


kámen


skupina 2003


týmová


generační obrys


předkové


odjezd


1


neverbalita


ve Světničce


z Boubína


oni 3


společně


zpět časem


z windows


VV


na břehu


energie


základní kámen


v rybě


komplet


stůl


jdeš pozdě


z tance


slunce


koleje


2


1


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


měsíc


ze slatin


1


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


1


tel.budka


9


traktor


10


Cher


v cukrárně


zavřeno


hyena


stinné stránky


ani nehořelo


a co pak?


jet či nejet


různé zájmy


odsun


úhel pohledu


společně


rodinná zátěž


ropucha


1


2


2


4


5


6


3


7


8


z reality


sadasdas


naděje je


Rodinná terapie

Pomoc rodinám s dětmi - terapie zaměřená na prevenci a řešení problémů
v oblasti výchovy

Rodinu je nutné vnímat jako celek, systém, jenž je tvořen všemi rodinnými příslušníky. Tedy v případě, že dítě začne selhávat a objeví se u něj sociálně patologické chování, je velmi důležité pracovat s celou rodinou, komplexně.

Cílem rodinné terapie je
- náprava vztahů rodičů s dětmi a pomoc při utváření dobrého výchovného prostředí
- nalézání odpovědí na otázky jako např.:
· jak porozumět dětem, co chtějí a co potřebují
· jaké volit výchovné prostředky
· školní úspěšnost a jak předcházet selhání dětí ve škole
· jak předcházet problémům s drogami, nebo jak je případně řešit
· a další…

Možnost zařazení do:

skupinové terapie rodičů a dětí
· osvědčená a účinná forma prevence selhávání dětí ve škole a v komunikaci s rodiči
· pochopení se vzájemně
· práce na rekonstrukci vztahů a vazeb
· utváření dohod mezi rodiči a dětmi
· a další …

--- kontakt ---Odbroný tým portálu psychoterapeut.cz

Mgr. Doležal David
• psychoterapeut, supervizor, mediátor, etoped, výchovný poradce, lektor vzdělávacích programů, lektor peer programů
PhDr. Masáková Václava
• psycholog, psychoterapeut, supervizor, výchovný poradce, lektor vzdělávacích programů, garant a lektor peer programů
Mgr. Stárka Jan
• psychoterapeut, supervizor, etoped, výchovný poradce, poradce managementu v pomáhajících profesích
Mgr. Albrecht Jiří
• supervizor, etoped, výchovný poradce, poradce managementu v pomáhajících profesích, lektor peer programů

• další odborní externí spolupracovníci
pavouk


Potíže na pracovišti - mobbing, bossing

o závažných potížích na pracovišti můžeme hovořit, pokud
na pracovišti máte často tyto pocity či prožitky :

• za práci nejste kladně hodnoceni
• vnímáte převážně kritiku – nejen od nadřízeného, ale i od kolegů
• máte obavu, zda svoji práci zvládáte
• máte horší postavení v týmu, než ostatní kolegové
• váš nadřízený si na vás zasedl, kontroluje pouze vaši práci , vytýká vám i chyby, kterých si u ostatních kolegů nevšímá
• při pomyšlení na pracovní prostředí máte nepříjemné pocity
• nedaří se vám pracovní problémy řešit s nadhledem

nebo naplňujete některý z projevů syndromu vyhoření:
(viz v levém menu záložka "syndrom vyhoření")

• dojem, že vaše práce již nemá smysl
• stav vyčerpání, citového stažení, ztráta důvěry v osobní výkonnost
• vyčerpání z kontaktu s okolím
• pocit vlastní neschopnosti, neschopnosti prožívat uspokojení a radost z práce

nabízíme :

• individuální terapii
- zaměřenou na nalézání příčin a řešení výše uvedených potíží, zvyšování sebevědomí a sebejistoty

• skupinovou terapii
– nalézání reálného sebehodnocení, učení se optimální komunikaci s druhými lidmi v osobním životě i na pracovišti, čerpání ze zkušeností ostatních členů skupiny

• supervizi
- umožnění nezaujatého pohledu na vaši práci, nalézání správných pracovních postupů, návyků
- budování reálného vztahu k nadřízeným a ostatním kolegům

• kurz optimální komunikace, případně navazující kurzy
- pravidla komunikace
- styly komunikace
- komunikační bariéry
- zvládání kritiky
- sebeprosazení - asertivita
- formální a neformální role v týmu
- rozeznávání situací – prosazování nároku x žádost o laskavost
- podávání a přijímání zpětné vazby
- atd…

--- kontakt ---


příčinou potíží na pracovišti bývá velmi často tzv. mobbing:

Více o mobbingu a bossingu
Co je většinou počátečným motivem k mobbingu?
Mobbing – psychický teror ze strany dospělých inteligentních a kultivovaných, šikana na pracovišti řízená kolegy - vzniká nejčastěji v kulturách či organizacích, kde se jednotliví členové sobě navzájem hodně podobají, kde existují větší skupiny pracovníků, podobně hierarchicky zařazených. Obětí bývá ten, kdo se přece jen v něčem, i jen málo podstatném, odlišuje (jak v negativním, tak pozitivním smyslu) nebo projevuje vyšší míru nezávislosti, např. tím, že častěji vyjadřuje své názory, je iniciativnější atd…
Základní příčinou bývá špatný styl řízení a osobnostní porucha agresorů (např. pracovní žárlivost – „kdo neumí, mučí"). Podvědomým motivem pak snaha „negativní odlišnost“ zvýraznit – zesměšnit a tím poukázat na vyšší kvalitu „šikanisty – mobbera“, „pozitivní odlišnost“ je naopak třeba znevážit, relativizovat či přímo takového člověka vyštvat a ubránit se tak nebezpečí, že budu sám považován za méně schopného … Zdrojem mobbingu může být i jen jediný kolega, který „kampaň“ vede a ostatní se přidají a baví.
Někdy je příčinou frustrace, pocit že se něco nedaří a je vhodné najít viníka. V pozadí mnohdy stojí nedostatek oceňování a vysoká míra kritiky šéfa, který sám, pokud mobbingu dává prostor, bývá velmi problematickou osobností. Cílem pak je zabezpečení slepé poslušnosti druhých skrze pokoření a obětování jednoho. Je to jasná zpráva pro druhé, že obětí se může stát prakticky každý, když si na to či ono nedá pozor – tzv. management strachem.

Jaký typ člověka je nejčastěji šikanován? Jedná se vždy o psychicky slabší jedince?
Mobbing může postihnout kohokoli. Názor, že za šikanování si mohou oběti sami svojí specifickou či přímo podivínskou povahou, je ve světle výzkumů pověrou. Obětí vůbec nemusí být ten nejslabší, ani ten kdo již pozbyl na pracovišti většinu své autonomie – takový člověk může být naopak důležitou součástí hry - brán v ochranu, podporován a být tak „důkazním materiálem navenek prezentované lidskosti“.
Nejčastěji jde o ty, kteří se, jak již zmíněno výše, něčím liší – v něčem častěji chybují, nechají se snadněji vyprovokovat, mají méně častý úhel pohledu, více vědomostí, neformálních pravomocí nebo v čemkoli ostatní převyšují. Problémem někdy bývá nižší schopnost přizpůsobit se, vyšší míra citlivosti vůči zprvu nevinným narážkám a provokacím. Dobrým, byť jakkoli trapným důvodem stát se obětí mobbingu je být nový, tudíž neznalý, méněhodnotný, přijít do sehraného kolektivu, stát se nežádoucím vetřelcem, později tzv. „věčným nováčkem“.

Jakým spůsobem se šikana projevuje?
Zaměstnání se může změnit v peklo. Psychický teror na pracovišti se vyvíjí zpravidla postupně, prakticky vždy ve jménu výkonu, přestože na výkon nemá pozitivní vliv. Oběť je veřejně i neveřejně kárána za každou chybu, která by jiným bez problémů prošla. Používají se metody, které nejvíce zraňují – nepřímé vysmívání, zobecňování jednotlivých pochybení, přímé či dvojsmyslné narážky, „okaté“ ignorování, skákání do řeči, okřikování, doporučování psychiatrického vyšetření. Šéf, pokud se sám přímo na šikaně nepodílí, přispívá tím, že takovému chování nebrání, často se tváří jako „objektivní strýček dobrák“. V závěrečné fázi se oběť odstaví stranou, mimo všeobecnou komunikaci, dozvídá se o všem jako poslední (pokud vůbec), sabotuje se a bagatelizuje jeho práce - současná i minulá (kdyby tu kdy nebyl, ani by se to nepoznalo). Stává se vděčným objektem drbů a pomluv - jeho pracovní výkony, soukromý život, nešťastné výroky.
Stran oběti je vnitřním projevem vysoký stupeň existenčního ohrožení, což může v krajních případech vést až k suicidálním – sebevražedným úvahám (uvádí se, že až 20% sebevražd se děje v souvislosti s mobbingem). Postižený si při představě dalšího pracovního týdne neodpočine ani přes víkend – jeho sebedůvěra a výkonnost klesá a permanentní psychické vypětí z něj učiní skutečně problémovou osobnost.

Je možné pokládat tento druh šikany za přirozený v hierarchicky zřízené společnosti?
Mobbing (i bossing – šikana ze strany šéfa), je bohužel častou součástí realizace hierarchické moci. Je tak starý, jako týmová práce sama. Nelze ale snad říci, že jde o součást zcela přirozenou, spíše „ne mocnou“ – patologickou, protože v konečném důsledku vede ke snižování výkonu, na druhou stranu je to nástroj k zabezpečení loajality, zahnání všech do jednolité, průměrné a tím i relativně velmi dobře fungující většiny. Udržování mobbingu má „samosprávný účinek“, šéf si může být jist, že odchylky budou „samy řešeny“, i za cenu obětování a nevyužití těch výhodných. Motivace lidí rapidně klesá, zůstávají jen ti, kteří se obávají vzepřít a v samém důsledku odejít.

Jaký je způsob obrany? Je vůbec možný?
Nejlepším způsobem obrany je prevence – organizačně manažerská kultura, která neobvyklé pohledy, návrhy, názory, vítá – byť ve výsledku rozhoduje i zcela jinak, třeba konzervativně. Kultura, která nehledá „viníky“, ale řešení.
Ten, kdo cítí náznaky „nefér jednání“, ať už vůči své osobě či vůči jiným, by měl toto opatrně odkrýt a pojmenovat, projednat, stanovit hranice. Jakmile již jde přímo o šikanu – mobbing nebo bossing – je ale již na všechno více méně pozdě.

Jak velká je pravděpodobnost, že se jedinec od mobbingu osvobodí?
Pravděpodobnost, že jedinec se dokáže vymanit z tenat mobbingu, je velice malá. Ve chvíli, kdy je již obětí, má proti sobě prakticky všechny – kolegy a většinou i šéfa, i když ten bude tvrdit, že „v žádném případě nikoli“ (osobně možná ne, ale „rozházet si tým“ kvůli jednomu, chtít pravděpodobně také nebude). Otevřené projednávání v této fázi může vést k ještě větší síle projevů týrání - co je zveřejněné, je již možno i dělat přímo otevřeně.

Jaká je rada odborníka pro osvobození takto týraného jedince?
V situaci, kdy se člověk začne vnímat jako oběť mobbingu, je nejlepším řešením vyhledat odbornou pomoc a konzultovat jednotlivé kroky následného řešení. Oběť, má-li na pracovišti spojence – přítele, spřízněnou duši, nechť se pokusí tuto osobu s prožíváním své situace seznámit a požádat o pomoc. Všichni si totiž mohou myslet, že o nic nejde, že to, co se děje, onomu člověku nijak neubližuje, chování oběti je vnímáno spíše jako její problém, „zbytečná agrese“, než jako zoufalá obrana proti něčemu špatnému. Přítel může pomoci přítele hájit. Pokud oběti ještě zůstaly zbytky sebedůvěry, je též dobrým řešením opřít se o rodinné zázemí, objektivní kvalifikaci a znalosti a organizaci raději včas opustit, než si protrpět cestu k nalezení ztracené hodnoty.

Šikanou v zaměstnání trpí většinou muži, nebo ženy, nebo obě pohlaví stejně?
Obecně lze říci, že „pohlavní rozdíl“ v mobbingu nehraje roli. Vzhledem k tomu, že „sexuální obtěžování“ není u nás zatím příliš odlišováno, pak možno říci, že trpí více ženy. Onou výjimečností může být právě fyzická atraktivita, kterou si daná osoba do dna vypije. Ať už od „harašících kolegů“, tak od „rivalizujících kolegyň“ . Podobné to ale může být i u můžů, takže vlastně opravdu zde rozdíl není.

--- kontakt ---Léčba závislostí

Nabízíme pomoc psychologa a psychoterapeuta v případě, že chcete řešit problémy vzniklé závislostí (např. na alkoholu, drogách, hře, jídle atd...)

To, jestli jste, nebo nejste závsilí, můžete posoudit lépe, pokud si přečtete následující text. Pokud se ztotožňujete s jedním, nebo dokonce s více znaky, jste bohužel pravděpodobně více či méně závislí.

Základní znaky závislosti:

• když něco užíváte nebo děláte (např. pijete, užíváte drogu, jíte, hrajete), přestože vám to činí problémy (ať už zdravotní nebo psychické – deprese, komplikace ve vztazích doma, v práci …)
• toužíte po tom
• nemáte to pod kontrolou, nemůžete to ovlivnit (přestože myslíte, že můžete)
• když to neužijete, nebo neděláte, není vám dobře – tvz. abstinenční příznaky, úzkosti
• možná máte i občasná „okna“ – časové úseky, ze kterých si nic nepamatujete
• zvyšujete dávky
• zanedbáváte jiné zájmy

Nabízíme:

• zmapovat, jak na tom jste, zda jste či nejste závislý/á, jaká opatření a kroky udělat
• psychoterapii (individuální či skupinovou) jako nejúčinnější formu léčby
• poskytnout kontakty na zařízení, která poskytují léčbu hospitalizační či stacionární – tj. intenzivní léčebné programy

--- kontakt ---
Psychologická péče

u nás můžete využít možnosti psychologických vyšetření zaměřených na:

• osobnost
• schopnosti, dovednosti a znalosti
• intelekt
• postoje, zájmy, cíle
• sociální vztahy
• diagnostika duševních poruch a poruch chování
• další vyšetření

můžeme též vypracovat psychologické posudky

--- kontakt ---


Odborný tým


Mgr. Doležal David
• psychoterapeut, supervizor, mediátor, etoped, výchovný poradce, lektor vzdělávacích a teambuilding programů, lektor peer programů
PhDr. Masáková Václava
• psycholog, psychoterapeut, supervizor, výchovný poradce, lektor vzdělávacích programů, garant a lektor peer programů
Mgr. Stárka Jan
• psychoterapeut, supervizor, etoped, výchovný poradce, poradce managementu v pomáhajících profesích
Mgr. Albrecht Jiří
• supervizor, etoped, výchovný poradce, poradce managementu v pomáhajících profesích, lektor peer programů
Mgr. Kokmotosová Dagmar
• psycholog, psychoterapeut, výchovný poradce, lektor peer programů

• další odborní externí spolupracovníci

--- kontakt ---O nás

• jsme portál sdružující tým odborníků z oblasti psychoterapie, psychologie, psychiatrie, pedagogiky a speciální pedagogiky s možností objednat se k osobní konzultaci přímo na jejich pracovišti
• umožňuje termíny osobní návštěvy podle Vašich možností - dle písemného či ústního dojednání
• umožňuje telefonické či písemné sjednání termínu konzultace i mimo běžnou pracovní dobu (je možné volat a sjednat termín téměř kdykoli - viz kontakty).


ODBORNÝ TÝM
(je složen výhradně z odborníků akreditovaných odbornými společnostmi)

Mgr. Doležal David
• mediátor, mentoring supervizor, partnerský, rodinný a výchovný poradce, lektor vzdělávacích a teambuilding programů, lektor peer programů, speciální pedagog, etoped
PhDr. Prokešová Hana
• dětký psycholog, rodinný a výchovný poradce, psychoterapeut, supervizor
Mgr. Měchýřová Petra
• psycholog, psychoterapeut, léčba závislostí - alkohol, drogy, gambling atd...
Mgr. Tomanová Michaela
• psycholog, psychoterapeut, léčba závislostí
PhDr. Masáková Václava
• psycholog, psychoterapeut, supervizor, výchovný poradce, lektor vzdělávacích programů, garant a lektor peer programů
PhDr. Procházková Jana
•psycholog, psychoterapeut, odborník v oboru dětské psychologie a krizové intervence
Mgr. Stárka Jan
• psychoterapeut, supervizor, etoped, výchovný poradce, poradce managementu v pomáhajících profesích
Mgr. Albrecht Jiří
• supervizor, etoped, výchovný poradce, poradce managementu v pomáhajících profesích, lektor peer programů
Mgr. Smolka Jan
• psychoterapeut, supervizor, etoped, poradce managementu v komerčních i pomáhajících profesích, lektor sociálně tréninkových programů
MUDr. Hollý Martin
• psychiatr, sexuolog, lektor sociálně psychologických dovedností

• další externí spolupracovníci např. z oborů psychiatrie, psychologie, dětské psychologie, psychoterapie, speciální pedagogiky, odborné mediace.

--- kontakt ---
Masáže SHIATSU

Shiatsu (čti šiacu) je:
prastará léčebná procedura. Vychází ze stejných medicínsko-filozofických principů jako akupunktura. Působením na akupresurní body a meridiány vyrovnává výkyvy v oběhu životní energie . Tím odstraňuje či podstatně zmírňuje různé bolesti (hlava, oči, břicho….), pocity slabosti, přepracovanosti.
Opakovaným působením významně ovlivňuje potíže nejen tělesné, ale i psychické (strach, hněv , deprese…) Emocionální stres může vést k duševní poruše, úzkosti a nevyváženému chování. Potlačení jakékoli emoce bývá příčinou bolesti těla. Takže psychika ovlivňuje tělo a naopak. Někdy se dostáváme do začarovaného kruhu a nevíme jak z toho ven.
Právě při práci s tělem dochází k uvolnění. Shiatsu může pomoci při všech problémech psychosomatického charakteru

Technika shiatsu
Japonsky shi (ší)znamená prst, atsu (acu) znamená tlačit. Tato technika používá prsty, palce, dlaně, pěsti, lokty, kolena i chodidla, ale i protahování zkrácených svalů-strečinku. Možnosti použití se odvíjí dle toho s kterou částí těla je právě pracuji. Od klasické masáže se liší svojí jednoduchostí a jemností avšak její působení je velice účinné.

Při shiatsu bude o Vás pečováno při zvuku relaxační hudby a s každým dotekem se Vám bude vracet síla a chuť do života.

Indikace
vleklé bolesti zad a hlavy
odstranění únavy, přepracovanosti
problémy zažívacího traktu, nechutenství, zácpa
poruchy pohybového aparátu
nespavost, úzkost a deprese
slabý krevní oběh (pocit zimy)
ucpané dutiny
zadržování vody (otoky)

Objednání: 607744418, Monika Zemanová
Pomoc terapeuta při seznamování

Individuální terapie zaměřená na komunikaci při seznamování
– pro ty, kdož se chtějí zorientovat sami v sobě s ohledem na to, jak komunikují při nalézání přátel či partnera
- nalézání a odstraňování nevhodných stereotypů chování, které při vytvřátení vztahů brání
- získávání a rozvíjení návyků partnerského chování
- učení se způsobům - technik - jak se bránit úzkostem a blokům při seznamování

- k individuální terapii je možné objednat se na tel: 608284555 nebo mailem na kontakt@psychoterapeut.cz

Skupinová terapie zaměřená na komunikaci při seznamování
- pro ty, kteří chtějí při terapii využívat zpětné vazby členů skupiny - postup je více dynamický, členové si mohou ihned ověřit, jak jejich komunikace působí na ostatní - potenciální portnery

- nová skupina se otevírá vždy při dostatečném počtu zájemců - cca 1x do měsíce
- ke skupinové terapii je možné objednat se mailem na kontakt@psychoterapeut.cz


--- kontakt ---


home  o nás  KONTAKT a OBJEDNÁNÍ  internetová poradna  kurzy  recenze  .  poradna tel nebo písemně  ceník