psychoterapie a poradenství
řešení osobních potíží
partnerská a manželská krize
pomoc při navazování vztahu
potíže na pracovišti - mobbing
skupiny osobního rozvoje
psychologická péče
supervize
management
tvorba týmu - teambuilding
garance a supervize projektů
syndrom vyhoření
komunikace
kurzy - školení - vdělávání
rodina a výchovné poradenství
rodinná terapie
peer - skupiny pro dospívající
řešení sporů - mediace


Kurzy - školení - vzdělávání

Nabízíme vzdělávací a sebezkušenostní programy, kurzy a výcviky, které jsou nejčastěji realizovány ve skupinách složených z jednotlivých přihlášených zájemců. Mohou být ale uskutečněny i pro již existující spolupracující skupiny či týmy.
Kurzy jsou zpravidla připravovány pro 5 - 15 frekventantů, je však možné dohodnout i jiný počet, též lze dohodnout změnu skladby témat konkrétních kurzů – podle potřeb a zkušeností účastníků či organizace (např. tým, který byl již v minulostí školen v některých nabízených tématech, si může zvolit kurz, který bude složen pouze z těch částí - nabízených témat, která mu budou aktuálně ku prospěchu).
Témata každého kurzu jsou rozložena zpravidla do 2 dnů po 8 hodinách práce. Vše je vždy nutné projednat telefonicky nebo e-mailem na adrese: kontakt@psychoterapeut.cz

Nabízíme následující vzdělávací tématické okruhy a kurzy
- z vybraných témat vytváříme konkrétní programy

Vztah jako „základní kámen“ komunikace

Sebereflexe jako součást efektivní komunikace

Komunikační bariéry - jak jim předcházet nebo minimalizovat

Role – obsah a kompetence

Odlišení nárokových a nenárokových situací

Poskytování a příjem zpětné vazby

Asertivita – sebeprosazení

Zvládáni kritiky a agresivity

Komunikace s klienty

Řešení sporů a konfliktů - uzavírání dohod

Supervize a její využívání v pomáhajících profesích


Kurz „ZÁKLADY KOMUNIKACE“

- kurz vhodný pro všechny, kdo chtějí porozumět základním principům a pravidlům
komunikace, osvojit si techniky a postupy, které vedou k úspěchu při kontaktu s lidmi
- kurz je vhodný pro přihlášené jednotlivce i pro spolupracující skupiny či týmy

- základní styly komunikace
- verbální a neverbální komunikace
- vztah jako základní kámen komunikace
- aktivní naslouchání
- příjem a pojmenovávání v komunikaci
- ano x ne reakce
- negativního a pozitivní postoj
- zvyšování sebevědomí a kompetentnosti

Kurz „POKROČILÁ KOMUNIKACE“

- sebereflexe jako součást efektivní komunikace
- komunikační bariéry - jak jim předcházet nebo minimalizovat
- role, jejich obsah a kompetence
- odlišení nárokových a nenárokových situací
- poskytování a příjem zpětné vazby
- asertivita – sebeprosazení
- správné reakce na agresivitu a kritiku
- komunikace s klienty
- řešení sporů a konfliktů - uzavírání dohod
- techniky supervize a jejich využívání v praxi

Kurz "TÝMOVÁ SPLUPRÁCE"

Kurz "FORMÁLNÍ A NEFORMÁLNÍ ROLE V TÝMU"
- využití potenciálu členů týmu

Kurz "MEDIACE - řešení sporů"
- výcvik efektivního procesu, umožňujícího rychlý způsob mimosoudního řešení sporů, konflitků a utváření dohod (včetně běžných kontliků v rodině, na pracovišti nebo mezi různými zájmovými skupinami).

--- kontakt ---
home  o nás  KONTAKT a OBJEDNÁNÍ  internetová poradna  kurzy  recenze  .  poradna tel nebo písemně  ceník