psychoterapie a poradenství
řešení osobních potíží
partnerská a manželská krize
pomoc při navazování vztahu
potíže na pracovišti - mobbing
skupiny osobního rozvoje
psychologická péče
supervize
management
tvorba týmu - teambuilding
garance a supervize projektů
syndrom vyhoření
komunikace
kurzy - školení - vdělávání
rodina a výchovné poradenství
rodinná terapie
peer - skupiny pro dospívající
.
řešení sporů - mediace


Drogová proglematika

Tým odborníků, sdružených v portálu psychoterapeut.cz, nabízí několik forem pomoci lidem (dospělým i dětem), kteří jsou ohroženi drogou, nebo již drogu užívají.
Současně jde též o příležitost pro všechny rodinné příslušníky, kteří chtějí při pomoci spolupracovat.

Základní postup a formy pomoci:

- individuální sezení – zmapování míry užívání drogy a dalších
souvislostí
- rozbor situace se zainteresovanými blízkými lidmi
- jak poznat počínající potíže, jak detekovat přítomnost drog
- informace o působení drog, jejich vliv na psychiku a chování
- jak reagovat a jak postupovat v konkrétních situacích
- hledání a případně odstraňování kořenů závislosti – co se stalo, že někdo sáhl k droze ?
- rozbor rodinných stereotypů a práce na „doplnění“ toho, co dotyčný potřebuje
- nalézání účinných kroků a možností, vedoucích ke změně
- hledání náhradních zdrojů budování integrity osobnosti (jak nahradit
drogu pozitivními aktivitami), nabídka možností náplně volného času,
volnočasových aktivit
- motivování k společensky uznávaným formám trávení volného času
- eventuální zařazení do skupinových forem práce – terapeutické skupiny pro
dospívající, nebo skupinové formy rodinné terapie

Cíle práce s lidmi (dětmi i dospělými) ohroženými drogou:

- motivovat ke změně v chování a jednání
- dosáhnout vybudování potřebného vhledu do aktuální situace
(základní předpoklad pro pochopení životních postojů)
- iniciovat úpravu/změnu vztahů a komunikace s ostatními, případně i mezi členy rodiny
- dosáhnout změny nesprávných vzorců chování vedoucích k závislosti na
návykových látkách ve směru adekvátní sociální adaptace
- odstranit negativní návyky přímým nácvikem nebo řešením interpersonálních
či intrapersonálních konfliktů, které je mohly vyvolat
- podpořit rozvoj osobnosti jedince ve smyslu rozvinutí vnitřního potenciálu,
podpořit formování pozitivní či prosociální hodnotové orientace, hledat a
vytvářet perspektivy.

--- kontakt ---home  o nás  KONTAKT a OBJEDNÁNÍ  internetová poradna  kurzy  recenze  .  poradna tel nebo písemně  ceník