psychoterapie a poradenství
řešení osobních potíží
partnerská a manželská krize
pomoc při navazování vztahu
potíže na pracovišti - mobbing
skupiny osobního rozvoje
psychologická péče
supervize
management
tvorba týmu - teambuilding
garance a supervize projektů
syndrom vyhoření
komunikace
kurzy - školení - vdělávání
rodina a výchovné poradenství
rodinná terapie
peer - skupiny pro dospívající
řešení sporů - mediace


Management

Řízení a komunikace

Program je vhodný pro vedoucí pracovníky různých úrovní, ale i pro zájemce, kteří se chtějí poučit o základních otázkách komunikace, jako mezilidského chování, kterým lze problémy řešit a zvládat, anebo také naopak komplikovat. Program může napomoci těm, kteří si chtějí osvojením některých důležitých sociálních dovedností zefektivnit vlastní řídící práci s lidmi a naučit se efektivněji přistupovat k různým typům mezilidských problémů a konfliktů.

Cíle programu:

- Umožnit účastníkům programu ujasnit si vlastní styl preferovaného řízení a vedení lidí, diskutovat jej s ostatními účastníky a optimalizovat jej.
- Poučit se o mezilidské komunikaci, uvědomit si vlastní preferovaný styl komunikování a optimalizovat jej.
- Poučit se o možných cestách optimalizace komunikování v problémových a konfliktních situacích, zlepšit své dovednosti řešení mezilidských problémů při řízení lidí.
- Zprostředkovat a prohloubit vhled do obtížných mezilidských situací a zlepšit jejich schopnost volit v nich optimální strategie rozhodování a jednání.
- Dosáhnout toho, aby se účastníci cítili lépe vybaveni pro řešení svízelných a konfliktních situací, aby se stali tvořivějšími a otevřenějšími novým myšlenkám, řešením i zážitkům.
- Nacvičovat dovednosti, potřebné pro profesionální manažerský i osobní mezilidský styk
- Ujasnit si vlastní preferovaný styl řízení a vedení lidí a optimalizovat jej.

Obsah programu:

- Vedení a řízení lidí, zaměření na výkon a na sociální, mezilidské aspekty v pracovním procesu.
- „Leadership a management“ – podstatné prvky a odlišnosti, potřeba vedení lidí a potřeba managementu.
- Styly vedení. Jejich vhodnost v kontextu, rysy přirozené autority.
- Participativní, facilitativní a situační vedení.
- Direktivní a podporující chování ve vedení lidí.
- Situační vedení, typy pracovníků a jejich rozvoj.
- Mezilidská komunikace jako základní proces skupinového chování.
- Komunikace vedoucího pracovníka a její možnosti v ovlivňování lidí.
- Základní axiomy komunikace.
- Dimenze komunikace: symetrie, racionalita, soutěživost, egocentričnost, reciprocita, osobní rozměr.
- Empatie a práce se vztahovým rámcem komunikace.
- Zpětná vazba a principy dvousměrné komunikace.
- Bariéry v komunikaci, bariéry protichůdných zájmů, potřeb a hodnot, bariéry protichůdného směřování týmu při absenci společné pracovní vize.
- Emocionalita a komunikace.
- Názory a postoje v komunikaci.
- Individuální a interakční hranice člověka a komunikace o nich.
- Zvládání problémových a konfliktních situací v symetrických a nesymetrických vztazích.
- Vedení lidí, zaměření na výkon a na sociální, mezilidské aspekty v pracovním procesu.
- Direktivní a podporující chování ve vedení lidí.
- Styly vedení. Jejich vhodnost v kontextu situace, rysy přirozené autority.
- Participativní, facilitativní a situační vedení.
- Situační vedení, některé typy pracovníků a jejich rozvoj.
- Přístupy k řešení pracovních a osobních problémů.
- Optimalizace procesu rozhodování, stanovování priorit.
- Metakomunikace, dvojná vazba, manipulování.

--- kontakt ---home  o nás  KONTAKT a OBJEDNÁNÍ  internetová poradna  kurzy  recenze  .  poradna tel nebo písemně  ceník