psychoterapie a poradenství
řešení osobních potíží
partnerská a manželská krize
pomoc při navazování vztahu
potíže na pracovišti - mobbing
skupiny osobního rozvoje
psychologická péče
supervize
management
tvorba týmu - teambuilding
garance a supervize projektů
syndrom vyhoření
komunikace
kurzy - školení - vdělávání
rodina a výchovné poradenství
rodinná terapie
peer - skupiny pro dospívající
řešení sporů - mediace


Tvorba týmu - team building

Cílem je utváření a rozvoj kvality týmové práce, nastavení základních parametrů pro optimální pracovní výsledky.

Dílčí cíle :
- nalézání specifické role a pracovní náplně v týmu
- rozvoj kompetencí a „kompetentnosti“ členů týmu
- snižování napětí a orientace na obsah práce a „pohodu v týmu“
- zefektivnění práce

Tento přístup je specifický tím, že má vytvářet nekonformní, nezatížené vztahy v týmu a tím zajistit svobodný a tvořivý přístup k práci, proto je snahou lektorů postupovat co nejvíce tvořivě a flexibilně, ale zároveň „šetrně“ k lidem, kteří mají být úspěšně proškoleni v problematice, jak realizovat sami sebe v týmu a jak vnímat za sebe společné cíle, nejprve potřebují malou přípravu k osobní motivaci.

Před začátkem společné práce je vhodné realizovat:

- základní individuální supervizi práce, pojmenování elementárních potřeb a potencialit
- úvodní prezentaci (seminář) plánované práce pro tým (realizovanou lektory - např. v rámci porady)
- základní individuální setkání s jednotlivými účastníky
- prvotní společné setkání (co nejméně oficiálně), jako společnou poradu nad vizemi do budoucna a diskusně nad tématy vzešlými z individuální supervize (lépe mimo pracoviště)
- společné naplánování času, místa a pracovních témat

SEMINÁŘ 1: KOMUNIKACE A TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE

- komunikace obecně, prvky a styly komunikace – neefektivní x optimální
- co se při komunikaci děje, vědomě x nevědomě
- komunikační bariéry – zdroje nedorozumění, jak minimalizovat míru nedorozumění (např. při poradách, zadávání úkolů, sdělování informací)
- příjem (vnímání) a aktivní naslouchání
- role v týmu a jejich specifika, obsah rolí, odlišnosti symetrických a asymetrických rolí
- rozlišení situací nárokovosti x nenárokovosti, využití v pracovní i osobní komunikaci
- nalézání kompromisu
- vnímání společných cílů – potenciality, překážky, vztah k okolí
- asertivita – úrovně asertivity, kde a jak používat
- zvládání agrese a kritiky (oprávněné x neoprávněné, adekvátní x neadekvátní)
- oceňování – formy a cíle z hlediska vlivu na osobní a pracovní nasazení
- zpětná vazba – jak jí podávat a přijímat

SEMINÁŘ 2: OPTIMÁLNÍ KOMUNIKACE

- Autodiagnostika vlastního stylu komunikování.
- Optimální komunikace jako nejúčinnější cesta k individuálnímu a týmovému úspěchu, k sebeúctě a pocitu životní spokojenosti.
- Odmítnutí, schopnost říci „Ne“.
- Uzavírání kompromisních řešení.
- Věcné vyjádření kritiky – negativní zpětná vazba.
- Oceňování druhých – pozitivní zpětná vazba.
- Názory a postoje v komunikaci. Vyjadřování myšlenek.
- Emocionalita a komunikace: vyjadřování vlastních pocitů a emocí, akceptace citů druhých.
- Ventilace agresivity.
- Uvědomování si komunikačních vzorců na úrovni vnímání, myšlení, cítění a jednání. Individuální a interakční důsledky.
- Individuální a interakční hranice člověka a diskuse o nich.

--- kontakt ---home  o nás  KONTAKT a OBJEDNÁNÍ  internetová poradna  kurzy  recenze  .  poradna tel nebo písemně  ceník